Sídlo pre spoločnosti v Prahe, poskytnutie sídla spoločnosti Praha

 

Sídlo pre spoločnosti v Prahe s 5ti hviezdičkovým štandardom virtuálnej kancelárie

Máme otevřeno
7 DNÍ V TÝDNU

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") firmy NOVANTIS sro (Príloha k Zmluve o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb)

Definície pojmov

1) Poskytovateľ - firma NOVANTIS sro, so sídlom Tržiště 372/1, 118 00 Praha 1, IČ 242 82 928, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 192788.
2) Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Poskytovateľa na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb.
3) Zmluva - písomná Zmluva o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb
uzavretá medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
4) Zástupca užívateľa - fyzická osoba (podnikateľ) alebo člena štatutárneho orgánu podnikateľa (právnickej osoby) alebo osoba nimi poverená k podpisu zmluvy na základe udelenej plnej moci, ktorá Zmluvu za Užívateľa podpísala.
5) Program - Presne vymedzený súbor služieb Poskytovateľa, vrátane ich rozsahu a ceny; vymedzenie je prevedené v Zmluve o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb.
6) Cenník - Aktuálny prehľad cien ponúkaných služieb a programov služieb umiestnený v priestoroch Poskytovateľa a na internetových stránkach http://www.sidloprespolocnosti.sk/-ceny-poskytnuti-sidla-firmy-spolecnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Cenník priebežne upravovať.
7) Umiestnenie sídla - Využitie niektorej z adries Poskytovateľa za účelom registrácie sídla spoločnosti alebo miesta podnikania Užívateľa do obchodného a živnostenského registra. Nezahŕňa nárok na fyzické užívanie priestorov Užívateľom.
8) Daňový doklad - Daňový doklad - faktúra je vystavovaná vo formáte PDF a zasielaná elektronicky na email Užívateľa uvedený v Zmluve.

Základné ustanovenia
9) Poskytovateľ je majiteľom alebo zmluvným partnerom majiteľov ponúkaných nebytových priestorov. V prípade nájmu priestorov sa jedná vždy o nájomnú zmluvu uzavretú priamo s majiteľom nehnuteľnosti na dobu neurčitú, pričom majiteľ nehnuteľnosti vždy súhlasí s príslušným využitím poskytovaných nebytových priestorov.
10) Užívateľ je oprávnený zriadiť na adrese uvedenej v Zmluve svoje sídlo alebo prevádzkareň, s týmto cieľom Poskytovateľ dodá na vyžiadanie súhlas s umiestnením sídla spoločnosti alebo miesta podnikania, potrebný na zápis do obchodného a živnostenského registra. Poskytovateľ je povinný tento súhlas spolu s výpisom z katastra nehnuteľností odovzdať Používateľovi do 15 dní, najskôr však po podpise zmluvy, a úhrade prvého obdobia.
11) Poskytovateľ je povinný vykonať alebo umožniť všetky zákonom požadované kroky, úkony a označenie súvisiace s umiestnením a prevádzkou sídla spoločnosti alebo miesta podnikania Užívateľa.
12) Používateľ je uzrozumený s tým, že umiestnením sídla na adrese dohodnutej v Zmluve o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb mu nevzniká žiadny nárok na sprístupnenie priestorov mimo dohodnutý rámec a že tu nie je oprávnený umiestňovať vlastné nápisy, technické označenie alebo tu ukladať akýkoľvek hnuteľný majetok.
13) Rozsah služieb zahrnutých v Programe je určený požiadavkou Užívateľa v Zmluve o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb Na základe ústnej alebo písomnej dohody Užívateľa a Prevádzkovateľa je možné "ad hoc" dojednať služby nezahrnuté v bežnej ponuke, vrátane ich spoplatnenie (prenájom rokovacej miestnosti). V tomto prípade je cena za poskytnuté služby splatná vždy vopred.
14) Užívateľ má právo požiadať o zmenu rozsahu a nastavenia služieb všetkými v Zmluve uvedenými komunikačnými kanálmi. V prípade sporu je rozhodujúci posledný dostupný preukázateľne doručený písomný požiadavku. Pokiaľ sa jedná o zmenu neovplyvňujúce cenu Programu, vykoná Poskytovateľ zmenu bez zbytočného odkladu; ak zmena ovplyvní cenu Programu, vykoná Poskytovateľ zmenu k poslednému dňu predplateného obdobia, príp. podľa dohody s Užívateľom.
15) Používateľ je povinný Poskytovateľovi bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov alebo preferencie komunikačných kanálov, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie služieb a ich vyúčtovanie. V opačnom prípade má Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie služieb alebo negarantuje úplnosť služieb.
16) Poskytovateľ sa zaväzuje vopred informovať používateľa o skutočnostiach znemožňujúcich čiastočnej či úplnej poskytovanie služieb. Toto upozornenie bude Užívateľovi zaslaný elektronickou poštou.
17) Používateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi písomne ​​chybné, obmedzené alebo prerušené poskytovanie objednaných služieb alebo iné závady na strane Poskytovateľa bezodkladne po ich zistení. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť závady na svojej strane do piatich pracovných dní, pokiaľ mu v tom nebránia objektívne dôvody alebo iné závažné okolnosti. .
18) Uplatnenie reklamácie podľa predchádzajúceho článku nemá vplyv na výšku a splatnosť dohodnutej ceny služieb. Užívateľ nie je oprávnený započítať svoje prípadné nároky proti nárokom Poskytovateľa, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je povinný uhradiť Používateľovi škodu spôsobenú neposkytnutím alebo chybným poskytnutím objednanej služby iba do celkovej výšky 500, - Sk (slovom päťsto korún)
19) Užívateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi oprávnenie zhromažďovať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol, na účely súvisiace s poskytovaním služieb a marketingovými aktivitami Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný nakladať s osobnými údajmi Užívateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený sprístupniť údaje Užívateľa svojim subdodávateľom, skupine klientov, u ktorej s tým Užívateľ vyjadril súhlas, a relevantným štátnym orgánom.
20) Poskytovateľ má právo  si pořídit výlučně pro své potřeby kopii občanského průkazu nebo pasu Uživatele (či jeho zástupce) a tyto mít ve své dispozici. S touto kopií nebude Poskytovatel nikterak nakládat a užije ji pouze pro své účely k identifikaci Uživatele.
Povinnosti Poskytovateľa

21) Pri poskytovaní služieb sa Poskytovateľ zaväzuje preberať poštové a iné zásielky určené pre Užívateľa a nakladať s nimi spôsobom uvedeným v Zmluve.
22) Poskytovateľ nie je povinný prijímať zásielky, s ktorých prevzatím je spojené platenie peňažnej čiastky alebo poskytovania akýchkoľvek iných plnení, ak sa nedohodne v konkrétnom prípade s Užívateľom inak. Poskytovateľ nebude prijímať žiadne predmety, ktoré budú ťažšie ako 5 kg, väčší než 45 cm v ktoromkoľvek rozmere, s objemom väčším ako 0,03 kubického metra, ani zásielky, ktoré by obsahovali nebezpečné veci, živé zvieratá alebo tovar podliehajúci skaze, a je oprávnený podľa vlastného rozhodnutia vrátiť akékoľvek neprevzatej zásielky alebo odmietnuť prijatie akéhokoľvek množstva zásielok, ktoré bude podľa rozhodnutia Poskytovateľa považované za neprimerané (tj také, kde jej rozmer prekračuje v súčte v + š + d 160 cm, ďalej potom zásielky s hmotnosťou vyššou ako 5 kg ) alebo odmietnuť prijatie zásielok, ktoré bude Poskytovateľ považovať za nezákonné. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať preukázanie totožnosti pri odovzdávaní došlej pošty Používateľovi
23) Pri poskytnutí služby vlastného telefónneho čísla s asistentkou sa Poskytovateľ zaväzuje:
a) prideliť Zákazníkovi na základe jeho výberu z dostupných čísel telefónne číslo v prípade objednania služby podľa zmluvy;
b) prijímať prostredníctvom svojej / ho operátora / ky telefónne hovory smerované na toto číslo.
24) V prípade záujmu o preposielanie pošty na klientom určenú adresu je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka NOVANTIS s.r.o.

 
Povinnosti Užívateľa

25) Riadne a včas platiť ceny a ďalšie poplatky podľa Zmluvy.
26) Nepoužívať telefónne číslo Poskytovateľa ani číslo, ktoré bude klientovi pridelené v rámci Programu pre inzerciu.

Platobné podmienky

27) Užívateľ je povinný platiť za objednaný Program a prípadné ďalšie služby cenu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb alebo samostatného písomného dojednania.
28) Poskytovateľ je oprávnený účtovať Používateľovi objednané služby formou riadnej alebo zálohovej faktúry. Cena za Umiestnenie sídla Užívateľa je splatná vždy k 10. dňu bežného mesiaca predchádzajúceho obdobia, na ktoré sa cena platí. Ak sa nedohodnú strany inak, je platobným obdobím doba 3 mesiace (90 dní) alebo 1 rok (365 dní) bežného roka, počítané odo dňa podpisu Zmluvy o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb. Platba za prvé obdobie je splatná pri podpise Zmluvy o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb
29) Za deň zaplatenia ceny je považovaný deň pripísania platby v prospech účtu Poskytovateľa alebo deň zaplatenia v hotovosti v sídle alebo prevádzkarni Poskytovateľa. Pre prípad omeškania Užívateľa s platbou sa zjednáva zmluvný úrok vo výške 0,25% denne z dlžnej čiastky, a to až do úplného zaplatenia, pričom je Poskytovateľ, v súlade so zákonom, oprávnený platbu najskôr započítať na príslušenstvo pohľadávky.
30) Prvá upomienku - pokutu za neskoré úhradu - k úhrade dlžnej čiastky zasiela Poskytovateľ Používateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, druhú upomienku - pokutu za neskoré úhradu - zasiela Poskytovateľ prostredníctvom elektronickej pošty av tomto prípade si účtuje sumu 100, - Sk. Následná upomienka - pokuta za neskoré úhradu - je zasielaná prostredníctvom zmluvná Advokátska kancelárie doporučene s tým, že je za ňou účtovaná čiastka podľa advokátskej tarify za úkon právnej služby (paušálna náhrada) vo výške 300, - Sk, pričom každá upomienka / pokuta je zmluvnými stranami považovaná za pokus o zmier podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
31) V prípade omeškania Užívateľa s úhradou ľubovoľné platby má Poskytovateľ právo Používateľovi prestať poskytovať služby podľa uzavretej zmluvy, vr. odstránenie zákonom predpísaných údajov o Umiestnenie sídla a doposielaný korešpondencie. Poskytovateľ ho vníma ako "Neaktívne subjekt" a nie sú mu naďalej poskytované služby ako odovzdávanie pošty, vybavovanie odkazov a pod, až do doby než platbu v omeškaní uhradí. Obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa v dôsledku porušenia povinností Užívateľa nezbavuje Užívateľa povinnosti uhradiť dohodnuté platby ani nedáva právo na náhradu prípadných škôd.
32) Používateľ je povinný najneskôr do pätnásteho dňa odo dňa ukončenia alebo zániku Zmluvy oznámiť zmenu sídla alebo premiestnenie prevádzkarne príslušným orgánom, vrátane živnostenského a obchodného registra a finančného úradu. Ak tak Používateľ neurobí, berie na vedomie, že táto ohlásenie urobí Poskytovateľ, príp. vlastník nehnuteľnosti, a to so všetkými právnymi dôsledkami pre Užívateľa.
33) Ak nesplní Užívateľ, ktorý je právnickou osobou, riadne a včas svoje záväzky, vyplývajúce z povinnosti platiť ktorejkoľvek úhrady vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, zaväzuje sa dolupodpísaný člen štatutárneho orgánu spoločnosti (alebo splnomocnenec na základe plnej moci), ktorá je Užívateľom, že ako fyzická osoba uspokojí všetky pohľadávky Poskytovateľa za Používateľom vzniknuté na základe uzatvorenej zmluvy, a to do výšky dlhu vrátane príslušenstva a vrátane zmluvných pokút.
34) Chybné vyúčtovanie služieb môže Užívateľ uplatniť do 30 dní po jeho obdržaní. V opačnom prípade uznáva Užívateľ úplne výšku predpísanej čiastky ako svoj záväzok voči Poskytovateľovi.
35) Užívateľ sa zaväzuje uhradiť všetku škodu spôsobenú Poskytovateľovi porušením Zmluvy alebo ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok, a to skutočnú škodu, ako aj ušlý zisk.


Trvanie, zmeny a ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb umiestnení sídla a súvisiacich administratívnych služieb

36) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
37) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v Zmluve stanovené inak, najmenej však na jeden rok.
38) Dohody, ktoré sa odchyľujú od Podmienok, možno dojednať len písomnou formou.
39) Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného dojednania medzi Poskytovateľom a Užívateľom. V prípade možných sporov medzi obsahom Podmienok a Zmluvy má vždy prednostné právo písomné vyhotovenie Zmluvy.
40) Služby budú poskytované po dobu účinnosti zmluvy. Poskytovanie Služieb môže byť prerušené:
a) po dobu trvania Poskytovateľom neodvrátiteľné prekážky znemožňujúce poskytovanie niektorej zo Služieb;
b) v prípadoch pozastavenie (článok 28) alebo ukončenie poskytovania Služieb (článok 38) Všeobecných podmienok.
41) Poskytovateľ má právo poskytovanie Služieb ukončiť a od uzatvorenej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa najmä považuje:
a) omeškania Zákazníka s platením po dobu dlhšiu ako 30 dní;
b) opakované neplnenie zmluvných podmienok, vrátane opakovaného omeškania s platením;
c) používanie poskytovanej Služby v rozpore so zmluvou alebo platnými právnymi predpismi;
42) Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
43) Zmluvu možno ukončiť ktoroukoľvek zo zmluvných strán výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená výpoveď. Kontaktnou adresou spoločnosti NOVANTIS s.r.o. je v tomto prípade adresa Pobřežní 46, 186 00 Praha 8. Ak bola využitá zľava za ročnú alebo dvojročnej platbu, službu nemožno ukončiť skôr než k termínu, do kedy bola zaplatená.
44) Ak vznikne v prípade výpovede zmluvy preplatok na pravidelných poplatkoch, je Poskytovateľ povinný na písomnú výzvu Užívateľa tento preplatok vrátiť do tridsiatich dní od doručenia výzvy, s výnimkou prípadu poskytnutia špeciálne ceny alebo zvýhodnené ceny viazané na dlhšiu predplatené obdobie a odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa, kedy sa preplatok nevracia.

 
Ďalšie dohody

45) V prípade užívania sídla alebo adresy sídla Užívateľom i po ukončení Zmluvy alebo zániku Zmluvy je Užívateľ povinný, do doby odhlásenia sídla na príslušných štátnych orgánoch, platiť za užívanie sídla alebo adresy sídla sumu v obvyklej výške (teda dennú sadzbu vo výške vypočítanej z ročnej sazby/365 dní). Toto dojednanie platí pre obdobie do 15tich dní od ukončenia či zániku Zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty bude účtovaná za každý deň neoprávneného používania sídla či adresy sídla zmluvná pokuta vo výške 500, - Sk za každý deň neoprávneného užívania sídla alebo adresy sídla v rozsahu podľa zmluvy.
46) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia alebo zániku zmluvy bude poskytovateľ zhromažďovať prípadnú došlú poštu, nie však poštu odporúčanú alebo balíky, či obchodné balíky či iné doručovanej zásielky spojené s prevzatím oproti podpisu. Túto poštu bude možné po dobu šiestich mesiacov od ukončenia či zániku zmluvy vyzdvihnúť na adrese prevádzky Poskytovateľa Pobřežní 46, 186 00 Praha 8. Po márnom uplynutí tejto lehoty bude prípadná korešpondencia protokolárne skartované.
47) Písemnou formou se pro účely této Smlouvy rozumí korespondence zaslaná doporučenou poštou.
48) Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ bude v prípade obdržania doporučenej zásielky o tomto prijatí informovať Užívateľa najneskôr do 3 pracovných dní. Ak túto zásielku Užívateľ do 7 pracovných dní neprevezme, berie sa za to, že bola doručená.

 
Záverečné ustanovenia

49) V prípade, že sa niektoré spory nepodarí vyriešiť zmierovacím spôsobom, dojednávajú Poskytovateľ a Užívateľ miestna príslušnosť k súdu podľa sídla Poskytovateľa.
50) Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce dohody medzi Užívateľom a Poskytovateľom, či už písomné alebo ústne, ak nie je stanovené inak.
51) Zákazník svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s vyššie uvedenými Všeobecnými podmienkami, súhlasí s nimi, považuje ich za neoddeliteľnú súčasť zmluvy a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti týmito Všeobecnými podmienkami stanovené.Všeobecné obchodné podmienky sú taktiež dostupné v aktuálnom znení dostupnom na internete na internetovej adrese http://www.sidloprespolocnosti.sk/-vseobecne-podminky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. února 2015

Mapa stránek | Všeobecné podmínky |
Copyright sidloprespolocnosti.sk © 2010
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Uvedené ceny sú bez DPH v zákonnej výške ak nie je uvedené inak.CZIN.eu | ostatní partneři >>